LỊCH TRỰC TỪ NGÀY 23/8/2021 ĐẾN NGÀY 29/8/2021

SỞ Y TẾ NINH BÌNH

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN
 

LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN

(Từ ngày 23/8/2021 đến 29/8/2021)

 
 

Ngày, tháng

Thứ

Lãnh đạo

Bác sỹ

Điều dưỡng

Dược

Hộ lý

Phòng chống Covid

Bảo vệ
 

23/8/2021

Hai

Vân Hải T. Hà Lan – Khánh     Thoa

Bốn

 

24

Ba

Tân Lịch Thắm – Hồng     L. Hà

Phúc

 

25

Phi Thu Hường – M. Anh     Hường

Bốn

 

26

Năm

Tân Hiếu Như – Dịu     Huế

Phúc

 

27

Sáu

Phi Nhinh Nhung – Gấm     T. Hồng

Bốn

 

28

Bảy

Vân Hải Thắng Hằng – L. Hải Hùng Tâm Hậu

Phúc

  29 Chủ nhật Tân B. Hòa Thứ – Dương Huy Phương H. Hạnh

Bốn

 

Lãnh đạo duyệt

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Vân Hải

Tp. Kế hoạch tổng hợp

 

 

 

 

 

Hà Duy Tân

Người phân trực

 

 

 

 

 

Đinh Ngọc Hà