Tham Luận về “Một số giải pháp giữ vững kỷ cương trong chi bộ, cơ quan, đơn vị”

Chủ đề về kỷ cương không phải là mới, năm 2021 Đảng đã triển khai học tập chủ đề “kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”. Đây là chủ đề mà Chính phủ và nhân dân ta luôn coi trọng, đặc biệt là trong những năm gần đây Bộ Chính trị đã chỉ đạo quyết liệt hơn, vấn đề này đang có giá trị to lớn trong xã hội, nhất là trong công tác xây dựng Ðảng. Vậy, kỷ cương là gì? làm như thế nào để thực hiện tốt, hiệu quả kỷ cương? Trong phạm vi bài tham luận này, tôi đi vào tìm hiểu sâu hơn về giữ vững kỷ cương, từ đó nhìn lại trong thời gian qua mỗi người chúng ta đã làm được gì và chưa làm được gì để có những giải pháp giữ vững, nâng cao kỷ cương trong thực hiện công việc được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đây là một trong những nội dung trọng tâm, quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức trong giai đoạn hiện nay.

Trước hết mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức cần tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về thế nào là kỷ cương trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao:

 Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn nhấn mạnh và đề cao việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Trong Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam (năm 1930) quy định: “Bất cứ về vấn đề nào đảng viên đều phải hết sức thảo luận và phát biểu ý kiến, khi đa số đã nghị quyết thì tất cả đảng viên phải phục tùng mà thi hành”. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam do Đại hội XI của Đảng thông qua khẳng định: “Đảng là một tổ chức chặt chẽ thống nhất ý chí và hành động”, và “Đảng viên có nhiệm vụ: Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước”. Nhờ sự gương mẫu, tự giác, tuyệt đối chấp hành kỷ luật của đội ngũ đảng viên, mà Đảng ta đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành những thắng lợi to lớn, vẻ vang.

Qua các thời kỳ cách mạng, Đảng ta luôn chú trọng ban hành và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Tuy nhiên, do nguyên nhân chủ quan và khách quan mà còn không ít cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật đảng. Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đã nêu số liệu: “Qua kiểm tra, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 1.329 tổ chức đảng và 69.600 đảng viên; ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 17.610 đảng viên”. Vì vậy, Đảng ta không chỉ thẳng thắn đánh giá “Việc thi hành kỷ luật đảng ở một số nơi chưa nghiêm, còn hiện tượng nể nang, ngại va chạm” và “Chấp hành pháp luật nhìn chung chưa nghiêm; kỷ cương, phép nước có nơi, có lúc còn bị xem nhẹ, xử lý vi phạm pháp luật chưa kịp thời, chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe”, mà còn chỉ rõ giải pháp khắc phục là: “Giữ vững kỷ luật, kỷ cương đồng thời khắc phục bằng được sự yếu kém, chậm trễ trong công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách, thực thi công vụ”.

Sau khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập, ngày 26/01/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký ban hành Quốc lệnh quy định về 10 điểm thưởng, 10 điểm phạt. Quốc lệnh khẳng định, giữ vững kỷ cương, kỷ luật là vấn đề trọng đại, liên quan đến vận mệnh quốc gia, dân tộc: “Trong một nước thưởng phạt phải nghiêm minh thì nhân dân mới yên ổn, kháng chiến mới thắng lợi, kiến quốc mới thành công”. Kế thừa và phát triển tư tưởng đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thể chế hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật (Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định, thông tư, chỉ thị) quy định về các biện pháp xử lý hình sự, hành chính, kinh tế, dân sự, kỷ luật để bảo đảm giữ vững kỷ luật, kỷ cương xã hội nói chung; trong công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách, thực thi công vụ nói riêng để vừa giữ vững kỷ luật, kỷ cương, vừa không ngừng mở rộng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa. Trong lĩnh vực công vụ, công chức, Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) cũng đã quy định tăng thời hiệu xử lý đối với tính chất của từng loại hành vi vi phạm gắn với hậu quả pháp lý mà cán bộ, công chức phải gánh chịu; bổ sung quy định không tính thời hạn giải quyết các vụ việc theo thủ tục tố tụng vào thời gian để xác định thời hiệu và quy định xóa tư cách chức vụ đối với người có vi phạm trong thời gian công tác nhưng đã thôi việc, nghỉ hưu.

Khẳng định tính chất và tầm quan trọng của vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 05/9/2016, “Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp”. Chỉ thị nêu rõ, việc chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ của một số cơ quan chưa nghiêm… Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chưa được quan tâm đúng mức, việc phát hiện vi phạm, xác định trách nhiệm và xử lý chưa kịp thời, chưa nghiêm. Công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý của nhiều bộ, cơ quan, địa phương về kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa được quan tâm đúng mức… đã ảnh hưởng đến kỷ luật, kỷ cương nền hành chính, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân và doanh nghiệp, tác động xấu đến kỷ cương xã hội, cần được kiểm điểm nghiêm khắc, rút kinh nghiệm và khẩn trương khắc phục.

Có thể khẳng định, việc tổ chức thực hiện pháp luật về giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách, thực thi công vụ thời gian qua đã giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đúng và tốt hơn chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc; chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân. Các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị – xã hội của các bộ, ngành, địa phương đã triển khai nghiêm túc việc giáodục, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ; chấp hành nội quy, văn hóa công sở; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Từ kết quả trên, cần rút ra một số bài học kinh nghiệm để duy trì, phát huy và nhân rộng việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách thực thi công vụ.

Tại tỉnh ta, Chủ đề công tác năm 2023 của Tỉnh ủy về “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”, đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, đến nay đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực. Những kết quả cụ thể trong triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 của Tỉnh ủy đã bước đầu đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động, đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức đối với người dân theo hướng thân thiện, đồng hành, chia sẻ; tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và thực hiện được nêu cao theo đúng tinh thần Chủ đề công tác qua các năm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tiếp tục thực hiện Chủ đề công tác năm 2024 với nội dung: “giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, hiệu quả thực chất.” Tại Bệnh viện bản thân tôi và các đồng chí đảng viên, quần chúng luôn luôn tuân thủ và gương mẫu chấp hành nghiêm túc kỷ luật và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, về đạo đức văn hóa công vụ, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của đơn vị về kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Thực hiện nhiệm vụ đúng thẩm quyền được giao, không lạm quyền hoặc làm trái công vụ.

Để nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành nhiệm vụ được giao, những năm qua, bệnh viện đã triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong các cơ quan Nhà nước và trách nhiệm của công chức, viên chức trong thực thi công vụ, đặc biệt là:

– Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;

– Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp;

– Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

– Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp…

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc và kỷ luật, kỷ cương, hành chính được Chi bộ bệnh viện thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao ý thức, siết chặt kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ được giao. Có thể nói, Chi bộ bệnh viện YHCT đã kịp thời, thường xuyên quán triệt, triển khai các chỉ đạo của các cấp về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ, nhờ đó, kỷ luật, kỷ cương hành chính của đơn vị những năm vừa qua không ngừng được nâng cao, đi vào nề nếp, hình thành văn hóa công sở theo hướng hiện đại, kỷ cương, tận tình, chu đáo, phục vụ công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận cán bộ, viên chức ý thức, trách nhiệm chưa cao, vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính như đi muộn, về sớm, giải quyết việc riêng trong giờ hành chính. Thời gian tới, để nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ đơn vị, tôi xin đề xuất một số giải pháp sau:

 

Đối với cấp lãnh đạo, quản lý:

Một là, tiếp tục quán triệt các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm nêu gương trong toàn cơ quan, đơn vị;

Hai là, tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc, quy trình giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị như: quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan đơn vị… bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các văn bản của cấp trên và phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị;

Ba là, tăng cường trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đảm bảo công khai dân chủ trong công tác tổ chức cán bộ, công khai tài chính…

Bốn là, xây dựng kế hoạch và thường xuyên kiểm tra công vụ trong việc thi hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở tại cơ quan và các khoa, phòng.

Năm là, chú trọng đến công tác phòng ngừa, tạo môi trường làm việc dân chủ, công khai, minh bạch, xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết, không ngừng nâng cao ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật của viên chức, người lao động.

Đối với viên chức, người lao động:

Thứ nhất, không ngừng tích cực học tập, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, trau dồi và nâng cao kỹ năng, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ để hạn chế đến mức thấp nhất các vi phạm, thiếu sót;

Thứ hai, trong thực thi nhiệm vụ phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền; tuân thủ chương trình, kế hoạch làm việc; nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; thực hiện nghiêm nội quy, kỷ luật của cơ quan;

Thứ ba, thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, viên chức, đặc biệt là chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng…

Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên cần chấp hành nghiêm chỉnh quy định về những việc không được làm, bao gồm:

– Xu nịnh, lấy lòng cấp trên; né tránh tự phê bình và phê bình; bao che khuyết điểm, cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm; gây mất đoàn kết nội bộ.

– Ngại khó khăn, chọn việc, chọn vị trí công tác, hay bắt lỗi người khác nhưng cá nhân mình lại không chịu nỗ lực, rèn luyện.

– Lãng phí; cơ hội, thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, sống ích kỷ, hẹp hòi, ganh ghét, đố kỵ; đưa thông tin sai sự thật về cấp trên, cấp dưới, đồng chí, đồng nghiệp và tình hình đời sống xã hội.

– Làm việc qua loa, đại khái, hình thức, chiếu lệ, đối phó, trung bình chủ nghĩa, tô hồng, đánh bóng thành tích…

Giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ tại đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và xây dựng cơ quan, Chi bộ bệnh viện YHCT trong sạch, vững mạnh./.