Quyết định số 4152/QĐ-SYT ngày 28/8/2021 của Bộ Y tế V/v ban hành hướng dẫn tạm thời “Hội chẩn từ xa cho người bệnh Covid-19 nặng giữa các cơ sở điều trị”

BỘ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4152/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN TẠM THỜI “HỘI CHẨN TỪ XA CHO NGƯỜI BỆNH COVID-19 NẶNG GIỮA CÁC CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 30/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ Quyết định số 2628/QĐ-BYT ngày 22/06/2020 của Bộ Y tế phê duyệt Đề án “Khám, chữa bệnh từ xa” giai đoạn 2020-2025;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành hướng dẫn tạm thời “Hội chẩn từ xa cho người bệnh COVID-19 nặng giữa các cơ sở điều trị” kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Hướng dẫn tạm thời “Hội chẩn từ xa cho người bệnh COVID-19 nặng giữa các cơ sở điều trị” được áp dụng tại các cơ sở được giao nhiệm vụ điều trị người bệnh COVID-19 tuyến dưới và các cơ sở điều trị COVID-19 của tuyến tỉnh, tuyến Trung ương.

Điều 3. Giao Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ Hướng dẫn tạm thời “Hội chẩn từ xa cho người bệnh COVID-19 nặng giữa các cơ sở điều trị” của Bộ Y tế sẽ hướng dẫn áp dụng phù hợp cho các cơ sở điều trị COVID-19 tại địa phương.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 5. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh thanh tra Bộ, Tổng Cục trưởng, Cục trưởng và Vụ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng Y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 5;
– Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (để b/c);
– Các Đ/C Thứ trưởng;
– Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trường Sơn

 

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI

“HỘI CHẨN TỪ XA CHO NGƯỜI BỆNH COVID-19 NẶNG GIỮA CÁC CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ”

1. Mục tiêu:

– Hướng dẫn cơ sở điều trị người bệnh COVID-19 nặng tuyến dưới chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức hội chẩn, xin ý kiến điều trị, chuyển tuyến thường kỳ cũng như đột xuất đối với các cơ sở tuyến dưới.

– Hướng dẫn cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh, tuyến trung ương tổ chức hội chẩn, tư vấn, điều trị người bệnh COVID-19 nặng cho các bệnh viện tuyến dưới.

2. Các hoạt động chuẩn bị hội chẩn đối với cơ sở khám, chữa bệnh tuyến dưới:

2.1. Có thông báo qua các phương tiện thông tin liên lạc đối với cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trên để xin hội chẩn

2.2. Đối với người bệnh:

– Lập danh sách người bệnh cần hội chẩn tại bệnh viện

– Làm hồ sơ, bệnh án của người bệnh để trình chiếu

– Bổ sung các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh nếu cần

2.3. Thư ký buổi hội chẩn có trách nhiệm:

– Báo cáo, mời Lãnh đạo bệnh viện chủ trì buổi hội chẩn

– Mời các bác sĩ, điều dưỡng và các thành phần liên quan tham dự

– Tham dự buổi hội chẩn

– Làm biên bản buổi hội chẩn

2.4. Hoạt động công nghệ thông tin:

– Kết nối đường truyền, chuẩn bị trình chiếu bệnh án để trình bày và các phương tiện công nghệ thông tin khác.

3. Các hoạt động chuẩn bị hội chẩn đối với cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trên:

3.1. Thư ký buổi hội chẩn báo cáo Lãnh đạo để xin phép tổ chức hội chẩn, mời chủ trì, bác sĩ, chuyên gia chuyên khoa phù hợp

3.2. Hoạt động công nghệ thông tin: chuẩn bị phòng, các phương tiện cần thiết để tổ chức Hội chẩn

4. Quy trình thực hiện:

4.1. Bước 1: Thực hiện kết nối trước buổi hội chẩn 15 phút (bộ phận kỹ thuật của các đầu cầu đảm trách).

4.2. Bước 2: Các đầu cầu giới thiệu thành phần tham gia hội chẩn.

4.3. Bước 3: Bệnh viện tuyến dưới báo cáo ca bệnh.

4.4. Bước 4: Tiến hành hội chẩn sau mỗi báo cáo.

4.5. Bước 5: Thống nhất biên bản hội chẩn.

PHỤ LỤC 1:

MẪU BỆNH ÁN CỦA NGƯỜI BỆNH ĐỂ TRÌNH CHIẾU

BẰNG POWERPOINT

1. Về thiết kế:

– Chọn nền màu trắng, chữ màu xanh đậm hoặc màu đen.

– Chọn nền màu xanh, chữ mầu xanh đậm hoặc màu đen.

– Có logo của bệnh viện

2. Về font chữ trong báo cáo.

– Sử dụng font chữ Arial hoặc Time New Roman

– Tiêu đề lớn cỡ chữ 36

– Đầu mục cỡ chữ 32

– Các mục còn lại để cỡ chữ 24

3. Về văn bản:

– Mỗi chủ đề được trình bày trên một Slide

– Tiêu đề mỗi Slide cần được nổi bật.

– Mỗi Slide không nên trình bày nhiều chữ (Khoảng 5 – 7 dòng, mỗi dòng 5 – 7 chữ).

4. Nội dung:

4.1. Thông tin người bệnh:

– Tuổi, giới, địa chỉ, ngày vào viện, nơi chuyển đến

– Lý do vào viện

– Tiền sử dịch tễ, tiếp xúc, ngày phát hiện ca bệnh

– Tiền sử bệnh tật: các bệnh mạn tính có liên quan, bệnh cấp tính đang điều trị – Chẩn đoán, tình trạng lâm sàng lúc vào viện

4.2. Diễn biến bệnh:

– Diễn biến lâm sàng: Tóm tắt tình trạng lâm sàng theo ngày, nhận xét tình trạng bệnh lý, chẩn đoán

– Tóm tắt kết quả cận lâm sàng đặc hiệu theo ngày, (Danh mục các xét nghiệm cần thiết đã thực hiện, hình ảnh: XQ, CT)

4.3. Vấn đề cần xin ý kiến, cần thảo luận – Kế hoạch điều trị, xử trí, chuyển tuyến điều trị.

PHỤ LỤC 2:

QUY TRÌNH HỘI CHẨN

1. TRƯỚC HỘI CHẨN

1.1. Bệnh viện tuyến dưới:

– Xác định người bệnh cần Hội chẩn, mức độ ưu tiên, lập danh sách người bệnh cần Hội chẩn trong buổi Hội chẩn

– Xác định nhóm chuyên gia cần mời Hội chẩn

– Lập kế hoạch buổi hội chẩn: thời gian, địa điểm phương tiện

– Thông báo bộ phận liên hệ

– Chuẩn bị đăng ký phòng Hội chẩn, kiểm tra thiết bị, đường truyền

– Tóm tắt Hồ sơ bệnh án gửi Bệnh viện tuyến trên

– Đẩy các hình ảnh cận lâm sàng (nếu có) lên các hệ thống hình ảnh như Telerad, Yteso…

– Mời lãnh đạo bệnh viện, các chuyên khoa liên quan tham gia hội chẩn.

1.2. Bệnh viện tuyến trên:

– Tiếp nhận hồ sơ bệnh án.

– Thư ký buổi hội chẩn báo cáo Lãnh đạo để xin phép tổ chức hội chẩn, mời chủ trì, bác sĩ, chuyên gia chuyên khoa phù hợp.

– Cán bộ kỹ thuật thông báo kết nối với cán bộ kỹ thuật tuyến dưới để test kỹ thuật trước ít nhất 15 phút diễn ra hội chẩn.

– Tải các hình ảnh cận lâm sàng về hệ thống để các chuyên khoa đánh giá.

2. TRONG HỘI CHẨN

– Các Bệnh viện giới thiệu thành phần tham dự

– Bệnh viện tuyến dưới báo cáo ca bệnh

– Thư ký Bệnh viện tuyến trên viết Biên bản Hội chẩn, và thống nhất Biên bản Hội chẩn

– Lưu ý khi tham gia Hội chẩn:

+ Cung cấp thông tin để làm rõ thêm diễn biến người bệnh COVID-19

+ Chỉ rõ những điểm chưa hợp lý, những việc chưa làm, nên làm tiếp theo

+ Khuyến cáo làm thêm các xét nghiệm CLS, điều trị, xử trí tiếp theo

+ Cung cấp thêm tài liệu tham khảo, nguồn thông tin

+ Tóm tắt, Kết luận Hội chẩn: chú ý mức độ của từng tư vấn, khuyến cáo.

3. SAU HỘI CHẨN

– Báo cáo kết quả các việc tiếp thu và xử trí theo yêu cầu của Hội chẩn

– Thông báo diễn biến của người bệnh để tiếp tục đánh giá hiệu quả điều trị xử trí theo tư vấn hoặc đề xuất thay đổi kế hoạch điều trị, hoặc chuyển tuyến điều trị.

link: quyết định 4152-QĐ_BYT