Phòng Tổ chức hành chính – Tài chính kế toán

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH – TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Ninh Bình được thành lập tháng 9 năm 1999, cùng với sự hình thành và phát triển Bệnh viện, phòng Tổ chức Hành chính – Tài chính kế toán được thành lập tháng 6/2022 theo Quyết đinh số 1182/QĐ-SYT của Sở Y tế Ninh Bình về việc thành lập các khoa, phòng thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Tiền thân phòng Tổ chức Hành chính – Tài chính kế toán là phòng Tổ chức hành chính và Tài chính kế toán được thành lập năm 2003.

Tập thể phòng Tổ chức hành chính – Tài chính kế toán

1. Tổ chức, nhân sự

– Tổng số viên chức: 10, trong đó: Bác sỹ: 01; Điều dưỡng: 01; Kế toán: 06; Văn thư: 01; Nhân viên kỹ thuật: 01;

– Phó Trưởng phòng – Phụ trách phòng: Cử nhân Nguyễn Thị Bích Hải.

– Phó trưởng phòng: BSCKI Nguyễn Thị Bích Ngọc.

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

Phòng Tổ chức hành chính – Tài chính kế toán là phòng chức năng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, toàn bộ công tác hành chính quản trị, toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện.

2.2. Nhiệm vụ

2.2.1. Lĩnh vực Tổ chức hành chính

Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện:

Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình Giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách cùa Nhà nước, của ngành y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.

Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với Giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với Giám đốc xem xét, giải quyết.

Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản, lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.

Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.

Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong bệnh viện.

Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của bệnh viện.

Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.

Tổ chức, thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch

Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải bệnh viện.

Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.

Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện.

Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, trang thiết bị thông dụng, báo cáo Giám đốc bệnh viện.

Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình Giám đốc bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.

Định kỳ báo cáo Giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong bệnh viện để Giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.

2.2.2. Lĩnh vực Tài chính kế toán

Tham mưu cho giám đốc xây dựng dự toán thu, chi ngân sách theo quy định;

Tham mưu cho giám đốc về công tác quản lý tài chính và kế toán theo quy định hiện hành;

Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện;

Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện theo đúng quy định;

Tổ chức, thực hiện theo đúng các quy định của nhà nước về quản lý và sử dụng tài sản công;

Chấp hành tốt việc xét duyệt quyết toán hàng năm của cấp trên đối với bệnh viện;

Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán tài chính của Bệnh viện với cấp trên theo đúng chế độ tài chính và kế toán hiện hành;

Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

3. Liên hệ

– Số điện thoại: 0229.3876336

– Email: tchc.bvyhct@gmail.com