Phòng Kế hoạch tổng hợp – Điều dưỡng – Dinh dưỡng

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP – ĐIỀU DƯỠNG – DINH DƯỠNG

Chuyên nghiệp – Đổi mới – Chất lượng

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Ninh Bình được thành lập tháng 9 năm 1999, cùng với sự hình thành và phát triển Bệnh viện, phòng Kế hoạch tổng hợp – Điều dưỡng – Dinh dưỡng được thành lập tháng 6/2022 sau Quyết định số 1182/QĐ-SYT ngày 10/6/2022 của Sở Y tế Ninh Bình về việc thành lập các khoa, phòng thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Tiền thân phòng Kế hoạch tổng hợp – Điều dưỡng – Dinh dưỡng là phòng Kế hoạch tổng hợp được thành lập năm 2000.

Tập thể Phòng Kế hoạch tổng hợp – Điều dưỡng – Dinh dưỡng

1. Tổ chức, nhân sự

– Tổng số viên chức: 08, trong đó Bác sỹ: 02; Điều dưỡng đại học: 03; Điều dưỡng cao đẳng: 02; Cử nhân Công nghệ thông tin: 01.

– Trưởng phòng: Bác sỹ CKI. Hà Duy Tân.

– Phó Trưởng phòng: Cử nhân điều dưỡng Lê Thị Nga.

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

Phòng Kế hoạch tổng hợp – Điều dưỡng – Dinh dưỡng là phòng chức năng thuộc Bệnh viện, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

– Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.

– Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện.

– Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn Bệnh viện.

– Tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.

– Tổ chức thực hiện phục vụ ăn uống cho người bệnh, trường hợp thực hiện chế độ đồng phục vụ ăn uống cho người bệnh phải bảo đảm về số lượng, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và quản lí chặt chẽ chế độ ăn uống theo bệnh lí chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện.

2.2. Nhiệm vụ

2.2.1. Lĩnh vực Kế hoạch tổng hợp

Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.

Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chi đạo.

Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh viện.

Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của Bệnh viện.

Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh viện và quy định của Nhà nước.

Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.

Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.

Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và các tổ chức thực hiện.

2.2.2.  Lĩnh vực Điều dưỡng

Tổ chức, chỉ đạo điều dưỡng, kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.

Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng, kỹ thuật viên và hộ lý thực hiện đúng các quy định kỹ thuật bệnh viện và quy chế bệnh viện.

Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng, kỹ thuật viên và hộ lý. Tham gia hướng dẫn thực hành cho học viên và kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng, kỹ thuật viên và hộ lý trước khi tuyển dụng.

Lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh; kiểm tra việc sử dụng và bảo quản theo quy định.

Kiểm tra công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh và các khoa.

Phối hợp với phòng Tổ chức hành chính – Tài chính kế toán bố trí và điều động điều dưỡng, kỹ thuật viên và hộ lý.

Định kỳ sơ kết, tổng kết, công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, báo cáo Giám đốc Bệnh viện.

2.2.3. Lĩnh vực Dinh dưỡng

Tham mưu cho lãnh đạo Bệnh viện về hoạt động dinh dưỡng trong Bệnh viện.

Xây dựng, triển khai quy trình kỹ thuật chuyên môn về dinh dưỡng lâm sàng trong Bệnh viện.

Tổ chức thực hiện các hoạt động khám, tư vấn và điều trị bằng chế độ dinh dưỡng phù hợp với tình trạng dinh dưỡng và bệnh lý cho người bệnh.

Tổ chức xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp với tình trạng dinh dưỡng và bệnh lý cho người bệnh điều trị nội trú trong Bệnh viện.

Phối hợp với các khoa lâm sang chỉ định chế độ dinh dưỡng bệnh ký cho người bệnh bị suy dinh dưỡng nặng, người bệnh được phân cấp chăm sóc cấp I.

Quản lý thực phẩm, chế biến, cung cấp chế độ dinh dưỡng bệnh lý cho người bệnh tại giường bệnh. Kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trong Bệnh viện.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về hoạt động dinh dưỡng tại các khoa lâm sàng và trong Bệnh viện.

Đầu mối xây dựng tài liệu tư vấn, truyền thông về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho người bệnh, người nhà người bệnh và các đối tượng khác trong Bệnh viện.

3. Liên hệ

– Số điện thoại: 0229.3881545

– Email: khth.bvyhct@gmail.com