điều chỉnh định nghĩa ca bệnh Covid-19 và biện pháp y tế với ca bệnh covid-19 và người tiếp xúc gần