Công văn về việc triển khai thực hiện KCB BHYT bằng CCCD gắn chip.