UBND TỈNH NINH BÌNH

SỞ Y TẾ

Số:              /SYT-NVY

V/v hướng dẫn tạm thời các  hoạt động phòng, chống Covid-19  trong tình hình mới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày        tháng 10 năm 2023

 

 

                Kính gửi: – Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

– Các đơn vị trong toàn ngành Y tế;

– Các đơn vị: Phân viện Quân y 5, Bệnh viện Công an tỉnh, Bệnh viện Chỉnh hình – Phục hồi chức năng Tam Điệp và Bệnh xá 145 – Quân đoàn I.

 

Thực hiện Quyết định số 3896/QĐ-BYT ngày 19/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc điều chỉnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (Covid-19) từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; Công văn số 848/UBND-VP6 ngày 24/10/2023 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc triển khai thực hiện Quyết định số 26/2023/QĐ-TTg ngày 19/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi Phụ lục quy định thời gian ủ bệnh trung bình và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm làm căn cứ để công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐTTg 28/01/2016 quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm (gửi kèm theo).

Sở Y tế Ninh Bình đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 đối với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B. Công tác giám sát bệnh COVID-19 tiếp tục được thực hiện lồng ghép vào hệ thống giám sát tác nhân gây bệnh đường hô hấp và bệnh truyền nhiễm khác, nhằm theo dõi các biến thể của vi rút. Các hoạt động chuyên môn khác tiếp tục chờ hướng dẫn của Bộ Y tế.

2. Ngừng toàn bộ hệ thống thường trực chống dịch COVID-19 và ngừng báo cáo ca bệnh COVID-19 hàng ngày kể từ ngày 20/10/2023. Công tác thống kê, báo cáo được thực hiện theo Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế về hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm.

3. Các cơ sở Khám chữa bệnh căn cứ Quyết định số 3896/QĐ-BYT về việc điều chỉnh bệnh Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 và các văn bản liên quan để thực hiện điều trị, thanh quyết toán khám chữa bệnh cho người mắc bệnh Covid-19 theo đúng quy định. Tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích cho 2 người bệnh biết các chế độ liên quan đến Covid-19 theo quy định.

4. Các cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 trong ngành báo cáo bằng văn bản gửi Sở Y tế xin giải thể hoặc xem xét kiến nghị chuyển đổi công năng, tiếp nhận bệnh nhân khám, chữa bệnh bình thường phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng đúng yêu cầu, quy định của pháp luật.

5. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố: chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn; đặc biệt chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn thực hiện điều chỉnh các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm đối với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B; đồng thời, chỉ đạo tiếp tục thực hiện công tác tiêm chủng, công tác thu dung, điều trị bệnh nhân và sử dụng trang thiết bị vật tư theo đúng hướng dẫn, hiệu quả và hạn chế tối đa lãng phí.

6. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (đơn vị thường trực của Sở Y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh) chủ trì, phối hợp với các Phòng thuộc Sở, các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu công bố hết dịch theo quy định của pháp luật, tổng kết, hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo dướng dẫn của Bộ Y tế.

Sở Y tế trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo, các đơn vị trong ngành Y tế triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

–  Như trên;

–  UBND tỉnh (để b/c);

–  Lãnh đạo SYT;

–  Các phòng chức năng SYT;

–  Lưu: VT, NVY.

(L/) 

GIÁM ĐỐC

 

 Đã ký

 

 

Phạm Thị Phương Hạnh

QD_3896_chuyen_benh_TN_nhom_A_sang_nhom_B_20231026103335659650 26_2023_QD_TTg_PL_thoi_gian_u_benh_202310261033418180 QD_so_26_2023_QD_TTg_20231026103341591591